WEB APP Dashboard Connect MQTT

Đèn 1
100W
Đèn 2
100W
Nhiệt Độ
Máy 1

Độ Ẩm
Máy 1

Áp Suất
Cảm Biến 1Log